ประมวลการสอน
รหัสวิชา:
ชื่อวิชา:
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ ปรับปรุงครั้งล่าสุด ดาวน์โหลด
1. 01451151 เทคนิคเชิงปริมาณเบื้องต้นทางภูมิศาสตร์ (หมู่ 1) ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
2. 01451353 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ II ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
3. 01451142 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ ภาคต้น ปีการศึกษา2559
4. 01451141 ภูมิศาสตร์กายภาพ (หมู่ 1) รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
5. s s อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี s
หน้าที่ จาก 1 จำนวนข้อมูลทั้งหมด 5

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900