คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ประธานหลักสูตร, หัวหน้าภาควิชา
รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
รองหัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการภาคพิเศษ
อาจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน
เลขานุการภาควิชา
รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ประธานหลักสูตร, หัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
รองหัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการภาคพิเศษ
อาจารย์ ดร. ชมชิด พรหมสิน
เลขานุการภาควิชา
รศ.ดร.สิริกร กาญจนสุนทร
รองหัวหน้าภาควิชา
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาภูมิศาสตร์
นางสาวพัชชา เกิดสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900