คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี
เลขานุการโครงการภาคพิเศษ
นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาภูมิศาสตร์
นางสาวพัชชา เกิดสุข
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการหลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900