การจัดการความรู้ภาควิชาภูมิศาสตร์

การจัดการความรู้

imagepath

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

 

แนวคิด 4 PDS เป็นกรอบการวิจัยทางภูมิศาสตร์ของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเพิ่มและแปลงแนวคิดจากหนังสือ “People, Pattern and Process” ของ Chapman (1979) แนวคิด 4 PDS ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4-P (Population, Process, Phenomenon, Pattern) 4-D (Density, Distance, Division, Design) และ 4-S (GIS, RS, GPS, Statistics) ดังแสดงในภาพที่ 1


imagepath
อ้างอิง : เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน วิชา 01451491 ของ รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย

testa


imagepath
อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Boonprong, S.; Cao, C.; Torteeka, P.; Boonpook, W.; Sukawattanavijit, C., The classification of burnt forest area by Landsat 5 TM data using CANFET. Journal of RESGAT, 2018, 1.
  ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Boonprong, S.; Cao, C.; Ni, X.; M. Xu, The Classification of Noise-Afflicted Remotely Sensed Data Using Three Machine-Learning Techniques: Effect of Different Levels and Types of Noise on Accuracy. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2018, 7, 274. (2017 SCI Impact factor: 1.7)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Boonpook, W.; Tan, Y.; Torteeka, P.; Torsri, K.; Boonprong, S.; Sukawattanavijit, C. An application of deep learning frameworks using Caffe in classifying agricultural remote sensed images for Thailand. Journal of RESGAT, 2018, 1.
  ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Boonpook, W.; Tan, Y.; Torteeka, P.; Torsri, K.; Boonprong, S.; Sukawattanavijit, C. An application of deep learning frameworks using Caffe in classifying agricultural remote sensed images for Thailand. Journal of RESGAT, 2018, 1.
  ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Torteeka, P.; Gao, P.; Shen, M., Zhao, Y.; Boonprong, S.; Boonpook, W.; Sukawattanavijit, C. Development of particle filter for space object detection and tracking via ground-based passive optical telescope. Journal of RESGAT, 2018, 1.
  ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Boonprong, S.; Cao, C.; Torteeka, P.; Chen, W., A Novel Classification Technique of Landsat-8 OLI Image-Based Data Visualization: The Application of Andrews’ Plots and Fuzzy Evidential Reasoning. Remote Sens. 2017, 9, 427. (2016 SCI Impact factor: 3.244)
  ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Insom P.; Cao C.; Boonsrimuang P.; Torteeka P.; Liu D.; Boonprong S.; Chen W., “Dynamics of Wetland Cover Change using State Estimation technique applied to Time-series Remote Sensing Imagery,” Geomatics, Natural Hazards & Risk, 2017.
  ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
  Boonprong, S.; Cao, C.; Chen, W.; Bao, S. A time-series random forest variable importance scheme of spectral indices for burnt forest recovery monitoring— Multilevel RF-VIMP. Remote Sensing. (2016 SCI Impact factor: 3.244)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง
ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
  Extraction of Mangrove Biophysical Parameters Using Airborne LiDAR
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Wanasiri, W., Nagai, M., Honda, K., Santitamnont, P. and Miphokasap, P. (2013). Extraction of Mangrove Biophysical Parameters Using Airborne LiDAR. Remote Sensing, 5(4), pp. 1787-1808.
  Estimating canopy nitrogen concentration in sugarcane using field imaging spectroscopy
  ปีที่เผยแพร่: 2012 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Miphokasap, P., Honda, K., Vaiphasa, C., Souris, M. and Nagai, M. (2012). Estimating canopy nitrogen concentration in sugarcane using field imaging spectroscopy. Remote Sensing, 4, pp. 1651-1670.
  Mapping airborne pollen of papaya (Carica papaya L.) and its distribution related to land use using GIS and remote sensing
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Sritakae, A., Praseartkul, P., Cheunban, W., Miphokasap, P., Eiumnoh, A., Burns, P., Phironrit, N., Phuangrat, B., Kitsubun, P. and Meechai, A. (2011). Mapping airborne pollen of papaya (Carica papaya L.) and its distribution related to land use using GIS and remote sensing, Aerobiologia, 27(4), 291-300, DOI: 10.1007/s10453-011-9197-z.
  Plant varieties selection system
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Koonsanit, K., Jaruskulchai, C., Miphokasap, P. and Eiumnoh, A. (2011). Plant varieties selection system. In Proceeding of International Conference on Information and Knowledge Engineering (ICIKE 2011), Sep 28-30, 2011, Singapore.
  Support vector machine based-Image classification for an individual tree crown detection and delineation
  ปีที่เผยแพร่: 2008 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      Miphokasap, P., Kibe, S., Phonekeo, V., and Takeuchi, W. (2008). Support vector machine based-Image classification for an individual tree crown detection and delineation, In Proceeding of 26th International Symposium on Space Technology and Science (ISTS), Hamamatsu, Shizuoka, Japan, 1-8 June 2008.
อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
  Anisara Pensuk Tibkaew and Pakorn Ditthakit. 2018. The Development of Farmers Co-Management for Irrigation Water in Tambon Ban Phrao, Pa Phayom District, Phatthalung Province. GMSARN Int. Conf. on Energy, Environment, and Development in GMS, 28-30 November 2018. Guangxi, China.
  ปีที่เผยแพร่: 2018 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
  Supaluk Sujatanond, Anisara Pensuk Tibkaew, and Paiboon Pramojanee. 2013. Consequences of the Asean Economic Community (AEC) on Thailand Agricultural Situation and Food Security of Southern Thailand. GMSARN International Journal, Vol. 7, No. 4-5, 139-144.
  ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
  Supaluk Sujatanond, Anisara Pensuk Tibkaew, and Malcolm Wayne Hickey. 2017. Comparison the Sustainability and Rural Livelihood Assessment of Sang Yod Rice Production Groups in Phatthalung Province. GMSARN International Journal, Vol. 11, No. 4-2, 153-160.
  ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
  ทวีป จันทร์เจริญ อรจิรา สิทธิศักดิ และ อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว.2558. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกับการประยุกต์ขั้นตอนวิธีระบบมดสำหรับการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมกรณีศึกษาเส้นทางในจังหวัดปัตตานี. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11. 2-3 กรกฎาคม 2558. โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร.
  ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
  ทวีป จันทร์เจริญ อรจิรา สิทธิศักดิ และ อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว.2558. ต้นแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด กรณีศึกษา จังหวัดปัตตานี. งานประชุมทักษิณวิจัย 2558.
  ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
  ชัยยุทธ์ ทองชัย สุรศักดิ์ คชภักดี และอนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว. 2558. ความรู้และความเข้าใจ สภาพการทำนาหญ้า ค่าใช้จ่าย และรายได้ของเกษตรกรกลุ่มนาหญ้า อำเภอนาโยง และอำเภอเมืองจังหวัดงานประชุมทักษิณวิจัย 2558.
  ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
  Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
      Phromsin, C., Kiyoshi, H., Kachitvichyanukul, V. (2013). Genetic Algorithm for Teak Ecophysiological Parameters Optimization. Thailand-Japan International Academic Conference (TJIA conference).
  Calibration of a biome-biogeochemical cycles model for modeling the net primary production of teak forest through inverse modeling of remotely sensed data
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
      Phromsin, C., Kiyoshi, H., Lertlum, S., and Thangtham, N. (2011). Calibration of a biome-biogeochemical cycles model for modeling the net primary production of teak forest through inverse modeling of remotely sensed data. Journal of Applied Remote Sensing, 5(1), 053516 (March 31, 2011). doi:10.1117/1.3567194
  Association between Socioeconomic Factors And Suicide: A Case in the North of Thailand from 2006-201
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
      Imvitthaya, C. and Losiri, C. (2011). Association between Socioeconomic Factors And Suicide: A Case in the North of Thailand from 2006-2010. Proceedings of the 4th International Conference on HealthGIS 2011, 5-6 August 2011, New Delhi, India.
  Pesticides, Agriculture and Health in Thailand-Identification of potential implementation sites for Integrated Pest and Vector Management
  ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชมชิด พรหมสิน
      Thongdara, R., Limsoontorn, T., Imvitthaya, C., Samarakoon, L., Ranamukhaarachchi, S.L., Almvik, M., Eklo, O.M., Johansen, N.S. Nordhus, E., and Overgaard, H.J. (2009). Pesticides, Agriculture and Health in Thailand-Identification of potential implementation sites for Integrated Pest and Vector Management. Bioforsk Report Vol. 4 No. 103: 194p.
รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
  รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย
  ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ. (2557). รูปแบบการกระจายเชิงพื้นที่ของพื้นที่เมืองในประเทศไทย. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์. 35(1), 30 – 44.
  การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี
  ปีที่เผยแพร่: 2011 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      พันธ์ทิพย์ จงโกรย และ ชนมณี ทองใบ. (2554). “การทับซ้อนของแนวเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกับปัญหาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี” วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) 32 (3): 357 – 369
  Urbanization and Changing Settlement Patterns in Peri-urban Bangkok
  ปีที่เผยแพร่: 2009 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      Jongkroy, P. (2009). Urbanization and Changing Settlement Patterns in Peri-urban Bangkok. Kasetsart Journal (Social Sciences), 30 (3), 303 – 312.
  ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์เชิงพื้้นที่ภายใต้หลักการ 4PDS
  ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      พันธ์ทิพย์ จงโกรย. (2559). ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์เชิงพื้้นที่ภายใต้หลักการ 4PDS. สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย.
  เทคนิคการสำรวจการใช้ที่ดินและการประเมินทรัพยากรธรรมชาติเชิงสหวิทยาการ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
      ตำราประกอบการสอน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2556 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์)
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
  2556 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ (หลักสูตร วท.บ. สาขาภูมิศาสตร์)
  ปีที่เผยแพร่: 2013 ผู้แต่ง: รศ.ดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย
อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี
  Chuenpee, T., Matsu’ura, T., Nishikawa, O., Uchida, T., Takashima, I., 2017. Thermoluminescence age determination for chemically selected samples of WP tephra in the Kamikita plain, northeast Japan. Quaternary Research 56 (2), 51-58.
  ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี
  Chuenpee, T., Nishikawa, O., Kon, Y., Ninagawa, K., Toyoda, S., Ogata, T., Uchida, T., Takashima, I., 2017. Gamma radiation-induced thermoluminescence, trace element and paramagnetic defect of quartz from the Sambagawa metamorphic belt, Central Shikoku, Japan. Applied Radiation and Isotopes 120, 30-39.
  ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี
  Chuenpee, T., Won-in, K., Natapintu, S., Takashima, I., 2014. Archaeometallurgical Studies of Ancient Iron Smelting Slags from Ban Khao Din Tai Archaeological Site, Northeastern Thailand. Journal of Applied Sciences 14 (9), 938-943.
  ปีที่เผยแพร่: 2014 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ธีรพร ชื่นพี
อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์
  Romsonthi C., S. Tawornpruek and S. Watana. 2018. In situ near-infrared spectroscopy for soil organic matter prediction in paddy soil, Pasak watershed, Thailand. Plant Soil Environ. 64: 70-75.
  ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์
  ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์. 2561. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์พื้นที่ ลุ่มน้ำป่าสักตอนกลางถึงตอนล่าง. ดำรงวิชาการ. 17(2) : 37-58.
  ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์
  Limlahapun, P. and Fukui, H. (2017), “SAR Imagery-Based Detection to Support Inundated Observation Using Web Technology”, International Journal of Social and Humanity, Vol. 7, No. 6, pp. 472-477, July 2017.
  ปีที่เผยแพร่: 2017 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์
  Reef Image กับการประเมินสภาพแนวปะการัง (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปานฤทัย ตั้งประเสริฐ และ ปุญชรัสมิ์ ปอสูงเนินสุนทร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การติดตามจุดเกิดเหตุการณ์ระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ติรานนท์ ทิพยมงคลกุล และ ศตวรรษ ปรีชาสุนทร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเติบโตของมหาวิทยาลัยกับการขยายตัวของเมืองในจังหวัดนครปฐม (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      จิดาภา ชมชิด และ ภาสินี ศศิโรจน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสำรวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      กมลวรรณ บำรุง และ ณัฐพรรณ หว่างเพียร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปุณศิรกานต์ อัครชาจิรสิน และ ท๊อบ พิมพะกรณ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปรียาภรณ์ คุณสิทธิเพชร และ อัญชิสา มณีฉาย. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการอนุรักษ์ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      กนกพร จิ๋วสกุล และ เนติมา คงเกิด. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การหาพื้นที่และสาเหตุการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมทางการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ธนภรณ์ จุ้ยม่วงศรี และ ธนัชพร แซ่ว่อง. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสมดุลของปริมาณไฟฟ้าในประเทศไทย (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      เยาวลักษณ์ เตชนันท์ และ อริสรา เลขาตระกูล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  คุณภาพสัญญาณ 3G ในอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเกาะโดยรอบ (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      น้ำฝน วิไลเมธานันท์ และ ภัสพิรา พงศ์จรัส. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการให้บริการเขตการศึกษาจากนโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ปรเมษฐ์ ทองอินทร์ และ สโรชา ชนะชล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายคอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในเขตผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      พรพรรณ ศรีกมล และ พิมลพรรณ มานุจำ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปของความเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตผักและผลไม้กับตลาดกลางในเขตมหานคร (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ชยากร อิ่มรัตนะ และ ธนัญญา สิยาชีพ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ประสิทธิภาพการให้บริการของสถานีดับเพลิงบางเขน (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      วนิชญา ทั่งทอง และ ศิริวรรณ ชายทวีป. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  เผด็จการทางเวลาจากนโยบายรถคันแรก (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ธนากร ขุนศรี และ ฤทธิดา นิ่มอนงค์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  พื้นที่เสี่ยงดินถล่มจังหวัดนครศรีธรรมราช (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      กัลยา โหมดพันธุ์ และ ธนากร ไชยยศ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ภัยคุกคามต่อการทำนาข้าวในจังหวัดปทุมธานี (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      นัทธ์ชนนท์ สวัสดิ์กิจธำรง และ พิชญ์ชานันท์ วัชระพันธ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ฤๅ จะสิ้นปะการัง (2557)
  ปีที่เผยแพร่: 2014
      ระชิตา โชติธรรมรัตน์ และ อริยา เอี่ยมเผ่าจินดา. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  พลวัตความเป็นเมืองของไทยในมุมมองสามมิติ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      กาญจนา สมพงษ์ ณัฐชนน ปราบพล ธรรมรงค์ สีอินทร์ เบญญาภา วรรคตอน และสุภัชชา อุทยานินทร์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความเพียงพอของการให้บริการสาธารณะในประเทศไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      นายกรกฎ แซ่ลิ้ม นายกานต์ชนิต เพชรศรี นายศิรชัช แก้วเฮียง นางสาวศุภาวรรณ เล็กใบ นายอดิเทพ ดวงโต. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การกำจักขยะของชุมชนไร้ขยะในภาคตะวันออกของประเทศไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สุพิชชา ชุ่มชูวัฒน์ วรรณวิภา จันทร์ดี วาสนา พื้นชัยภูมิ และสุวชล รัชดาพรรณาธิกุล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การคงอยู่ของทรัพยากรชายฝั่ง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กัญญารัตน์ เพชรคง ชนันธร ภิรมย์ ทรงพล ครุฑชูชื่น ธัญรัตน์ ดอเลาะอุมา และศุภิสรา โคตรตันติ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเล ภาคตะวันออก (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สนันท์ เอกนันทรุ่งโรจน์ จุฑามาศ คุณาพรพิทักษ์ ฉัตรฤดี ตรังคสัญชัย ภัทรพร ว่องไววรวิทย์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของเกาะช้าง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กวิน คะเนเร็ว วันเฉลิม พรธาดาวิทย์ ทักษ์ดนัย อโนทัยสินทวี อภิชญา สวยนภานสรณ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การประยุกต์เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลในการตรวจหาพื้นที่ระบาด ของเพลี้ยแป้ง และโรคราก-หัวมันเน่าในมันสำปะหลัง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สฤษฏ์ ดิษฐด้วง ทนาวรรณ์ เทียมลี้ ปภัสสร ศรีวิสุทธิลักษณ์ และธิดารักษ์ โยธิพุกกะ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การระบาดของโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าวในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      พลอย เหมะชัย พัทรียา คีรีวรรณ พิพัทธิ์ เกษรสังข์ และศุธามณีพร เรือนเงิน. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเป็นศูนย์กลางการบริการทางสังคมของเมืองหลักในระดับภาคของไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธนกร อ้อยบำรุง ปรินดา ศาตะมาน ศิวะ ศรีคงแก้ว และหทัยรัตน์ รวมเมฆินทร์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ความเปราะบางของต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ชนนิกานต์ จงวิไลเกษม. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นโยบายข้าว: ทางรอดนาข้าวไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กสิณ โอสถเจริญผล ณัฐฌา มงคลสุวรรณ นาวิน นุ่มมาก และอรวรรณ มาตรมูลตรี. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบรูปการกระจายของคอนโดมีเนียมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      กรกมล มีนสิรินันท์ ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ ตวัน อรุณโชติ รัชชานนท์ มีคุณ สกลพัฒน์ แก้วมุกดา และสร้อยทิพย์ แก้วตา. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของจุดเกิดอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กัณธิดา สิทธิฤๅชัย จิราพร นาเหนือ ณัฐธิยาน์ อิทธิโชติ ณัฐนรี ทองเรือง เบญจพร อยู่โต และภัควิภา ไตรประวัติ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรม (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      กัญญาวีร์ ภูงาม ชนิดา พรหมทอง ดวงนภา สายดำ ธันยพร แจ้งมงคล ปาจรีย์ ภู่ประเสริฐ และพิมพ์พิสุทธิ์ พงษ์พิพัฒน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเมินศักยภาพแหล่งดำน้ำ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ณัฐกิจ ชื่นเชาวกิจ นุชนาถ เปียงใจ และภากร ฉายรัตน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ย้อนรอยไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์ของไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กฤษณา เหรียญประดับ นิศารัตน์ สงวนพรรค ปฐมาวดี ปิติจะ ฟิสิกส์ ศรีคราม มัลลิกา ทองเก่า และอาทิตยา พิพิธกุล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ชาญวุฒิ แดงอร่าม ปกครอง สนิท พุฒิพงศ์ แก้วเพียงเพ็ญ ภาณุวัฒน์ บัวอ่อนยศ สุเทพ กล่อมเอี่ยม และอุชุกร พิมพ์สิน. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิถีชีวิตชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวในอัมพวา (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ปวีณา เล้าสมบูรณ์ และพิมพ์ตะวัน ผิวขาว. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศักยภาพการผลิตสุราท้องถิ่นภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กวีกาต์ ศรีเจริญ กัณฐิกา มั่งมูล กายสิทธิ์ ญาณประสิทธิ์เวทย์ ชนิสรา วัชรบุศราคำ และพงษ์นิวัฒน์ คำหริ่ม. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวในเขตโครงการหลวง (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กชกร สระประเทศ ฐิติมา อ่ำเจริญ ทัชภงศ์ เณรรักษา และพิมพ์พรรณ ศรีสุพรรณ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การให้บริการการขนส่งสาธารณะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ปฏิพนธ์ ชาญวิทย์การ ปานไพลิน สันมณีวรรณ์ สันติภาพ ใจโฮ้งลำ และอวัสดา นาคะรัมภะ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  หิ่งห้อยอัมพวาจากอดีตสู่ปัจจุบัน (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ปาจรีย์ พาชอบ และเพลงพิณ วงษ์เอกอินทร์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เหมาะสมปลูกข้าวนาปี ในประเทศไทย (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธนวดี ศักยโรจน์กุล สุกัญญาพร บุญคำ โสภณัฐ เส้งโสตะ และอภัณตรี พึ่งน้ำใส. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  การคาดการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดบึงกาฬด้วยดัชนีพืชพรรณ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      โชษิตา ธิติทรัพย์, นงนาฎ พูลสมบัติ, ปริณดา ฟองธนกิจ และ สุดปรารถนา พฤกษาทร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินการปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
      ชัญญานุช รักษนาเวศ, ฐิตินันท์ พิชยศ, วริษฐา อุนะพานัก และ สุกานดา ตินตานนท์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินความเหมาะสมของบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ณัฐพล ศรีสุโน, นภศูล มงคลสวัสดิ์, พรไพลิน ปานนก, วรดา ห่วงมาก และ ศักดิ์ศรัณ สืบยุบล. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินผลผลิตอ้อยและความเปราะบางของพื้นที่ปลูกอ้อย ภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
      นวพล ปานใย, ปภพ ทับดวง, วิศรุต สายบุญช่วย และ สุวินัย ดาวลอย. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีและจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ณัฐวรรณ ตันติทวีรัตน์, ธนกร ประทับกอง, ธีระ ธรรมวรวงศ์, ปทุมพร นิมวชิรวัฒนา และ สมัชยา ไชยกีรติวงศ์.
  การประเมินหาย่านกลางธุรกิจตามแนวเส้นทางเชื่อมต่อของเมือง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      ธนพร คุ้มวงศ์เจริญ, ธัญชนก วงศ์วิลาศ, ศุภนันท์ วุฒิธาดา และ อังศณา จักสาน. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากฝุ่นละอองในจังหวัดสระบุรี (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ภัณฑิรา อยู่สบาย, ภัทรวัฒน์ บรรจุทรัพย์, อภิญญา สุริยวงษ์ และ อาภาภรณ์ เนียมประยูร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปรียบเทียบการใช้ที่ดินของเกษตรกรกับการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินของ กรมพัฒนาที่ดินในจังหวัดจันทบุรี (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      นายฐากูร แสงหิรัญ, นางสาวธัญวรัตม์ จ้ายหนองบัว, นางสาวพนิดา ไชยบุญ, นางสาวพิชญธิดา โพธิจาด และ นางสาวภาวิดา สุนกาเหนิด. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินทางการเกษตรพื้นที่แห้งแล้ง 5 จังหวัดในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดิน
      กฤษณะพงษ์ สิงห์เชื้อ, ชวัลกร รุกขวัฒนกุล, ธนพล แสงมหาชัย, นาวี จึงมีผลบุญ และ วรินทร วิลัยศรี. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมรองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: กระบวนการกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนวิถีชีวิต
      นฤมล ปรีชา และ นฤเบศร์ เวียงแก้ว. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      เจนณรงค์ แก้วแท้, พัชรียา ทองนุช, เพ็ญนภา เหลืองทอง, วัชระ แจ่มฟ้า และ วัชรีพร หงษ์สมดี. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การให้บริการการขนส่งสาธารณะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ปฏิพนธ์ ชาญวิทย์การ, ปานไพลิน สันมณีวรรณ์, สันติภาพ ใจโฮ้งลา และ อวัสดา นาคะรัมภะ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวจากดาวเทียมแลนด์แซท 7 กับเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดเพื่อการตรวจวัดสัดส่วนสิ่งปกคลุมดินโดยรอบบ่อขยะ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      เกตุวดี พ่อค้า, จินตนา แย้งจันทร์, ปาริฉัตร ศรีขาว และ ไพสิฐ วินัยรักษ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายของผู้ป่วยโรคติดต่อและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางภูมิอากาศ (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      จิตรลดา สาสะกุล, ธมวรรณ เรืองกลิ่น, นลิน เพียนเลิศ และ ปวีณา วงษ์ล้อ. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบเกาะ ที่มีชื่อเสียงของไทย (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ตริตราภรณ์ แสงประเสริฐ, พันธ์เทพ ชุ่มเกษรกูลกิจ, รัฐวิทย์ เหล่าพันธ์รัตนาทวี, วชิรวิทย์ มาอินทร์, ศัตยา คามดา. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปของการเกิดอุทกภัยและความเสียหายในภาคกลางระหว่างปี 2555 – 2557 (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ธนัญญา ปัญญาส่าน, พรวิภา ฟักเสือ, พรวิษา นิลใย, ฟาติน ขันเทศทอง และอุษาวรรณ อุปโคตร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างเมืองหลวงกับจังหวัดในเขตปริมณฑล (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่
      ทัตพงศ์ ก๊กมาศ, ธันย์ชนก คล่องแคล่ว, น้้าเพชร ทองนพเก้า, ภูมิภัทร วีระเดชากุล และสุวิภาพร ศรีเนตร. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันตกของประเทศไทย (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ณภัทร พุกกะรัตน์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันตกของประเทศไทย2 (2559)
  ปีที่เผยแพร่: 2016 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ขวัญกมล มูลผล, ฑิตยา พูลทรัพย์, และปิยาภัทร ศรีวิลัยวรรณ์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือปัญหาอุทกภัยซ้้าซากในพื้นที่ภาคกลาง (2559)
  กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ กลุ่มวิจัยย่อย: ฐานข้อมูล และการจัดการสิ่งแวดล้อม
      กนกรัตน์ วัฒนามหพร, เนตรชณุช แคว้นครฉิม, ปัญญาวีร์ วทัญญูวณิช และ สุขุม คงเพชรสถิตย์. งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณกับปริมาตรต้นยางพารา อายุ 25 ปีขึ้นไป (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธนพร ศิรวิงศ์ ณ อยุธยา, รฐนนท์ โล่ห์สุวรรณ, ลือศักดิ์ พิมพ์ผึ้ง, และ อ้อมใจ ออทอง งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความเพียงพอของผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อรองรับกำลังการผลิตของโรงงานเอทานอล (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กรรณิกา เถรี, ธินัดดา วงษ์วรรณ, วรวรรณ ตามสุขสนธิ์, และ สิริกร จอมไธสง งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การจัดการเส้นทางการขนส่งวัตถุดิบและการกระจายสินค้า ของธุรกิจนม (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ณัฐนิชา ประยูรศุข, ณัฐพัชร์ ภัทรเสฏฐิ์, พงศ์สิริ จันทร์สว่าง, และ สหรัฐ ผลดีประสิทธิ์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดคดีอาชญากรรม สถานีตำรวจนครบาลบางเขน (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ฐิติวรดา ชัยมานะพร, นราธิป กุลชาติชัย, ปิยมน คำหวาน, สิริวสันต์ ลังกาวงศ์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การกระจายและแบบรูปเชิงพื้นที่ของโรงแรมอัจฉริยะ (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กฤษณะ ยิ้มสอาด, ธณัฐพล มีสมบูรณ์, ปภาวิชญ์ มหามาตย์, และ ยุวดี ถือธรรม งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ระบบการผลิตและแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธรรมนูญ กุหลาบวรกุล, และ วีนัส วัฒนวิทย์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร: จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      จรรยพร เฉลยศิลป์, และ ภคกานต์ ภูมิทัต งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายเชิงเส้นและภาพตัดขวางของเมืองตามแนวถนนรัศมี ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดในเขตปริมณฑล (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กฤติน คุณะวรรณธร, ธีระพงศ์ เนตรเจริญ, นายบดินทร์ ม่วงไทยงาม, ศศิพร เกชรารัตน์, สุดารัตน์ อูปสาแก้ว, ชญาณริญ รื่นสุนทร นายเสฏฐวุฒิ ทิพยศักดิ์,และ อาจรีย์ อนันต์เกษมสันต์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสงขลา กับประเทศในกลุ่มอาเซียน (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ฐากูร เพ็ชรเกิด, ณิชาภัทร บุญโกย, ปริชญา อุปากุล, และ วัสนกร พฤทธิ์วาณิชย์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  พฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟไทยขบวนใหม่: สายอุตราวิถีและทักษิณารัถย์ (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      สุญญตา บุญลอย, ธมนวรรณ ครัวเชื้อ, เปี่ยมสุข เรียบร้อย, และ ภาณุมาส กองกะมุด งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเติบโตของมหาวิทยาลัยกับการกลายเป็นเมืองของพื้นที่โดยรอบ (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ดวงนภา สุขใส, กัญจนพัชร วัฒกาพัฒน์, กันติยา ปาสาเท, และ กายเสน่ห์ เกื้อกูลพิพัฒน์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  สิ่งอำนวยความสะดวกและข้อจำกัดด้านการเดินทางของคนพิการทางการเห็น ในระบบขนส่งมวลชนและทางเดินเท้า กรุงเทพมหานครชั้นใน
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธนพล ก่อนกำเนิด, นภาลัย หล้ำมณี, ปนัสยา เนาวพันธ์, และ ปวีณ์กร จรมิตร งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสัมพันธ์ระหว่างถิ่นที่อยู่ลูกน้ำยุงก้นปล่องกับ ดัชนีพืชพรรณและอุณหภูมิพื้นผิว (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธนวรรณ หนุนนาค, พนธกร ไชยชาติ, อมรรตัน์ หนักตัน, และ อรรถพร ปานคล้าย งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสามารถในการเชื่อมโยงของสถานีรถไฟฟ้าในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครกับระบบคมนาคมขนส่งเดิม (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018
      ชนนิกานต์ ศักดิ์สิริโกศล, ณัฐธิดา ปรีดี, พีรพันธ์ บุญมี, ภัทราวดี จัตุสุนทรกุล, วันชัย ทุมรินทร์, ศศิมาพร พันธ์ธรรม, ศุภวิชญ์ ผดุงศิลป์, และ อิศราภรณ์ ศิริสุนทร งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสู่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018
      พลลภัทร์ ชัยยา, ภัทรวดี เย็นนภา, สุธิดา สิทธิพรหม, และ อนงค์สิริ ยุวดีนิเวศ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      กัญญาณัฐ ศรีสุข, จตุรงค์ วิสุทธิสิงห์, พรเพชร สิงจานสุงค์, ณัฐกฤต ชัยะโสตถิ, และ พรรษวฒุิ แก้วโสด งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การจำแนกประเภทป่าไม้ด้วยข้อมูลการรับรู้ระยะไกล และข้อมูลปัจจัยแวดล้อม (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      จิตราภรณ์ อยู่ไทย, ชุติมณฑน์ ศุภมงคลเจริญ, สุพัตรา ชินานนท์, และ อมลณัฐ นาคเล็ก งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018
      ปรัชญา แผ้วพลสง, และ เศรษฐ์หิรัญ นาคสุข งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ปรัชญา แผ้วพลสง, และ เศรษฐ์หิรัญ นาคสุข งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินผลผลิตข้าวจากข้อมูลการรับรู้ระยะไกลรายละเอียดเชิงคลื่นสูง (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      จารุกิตติ์ ปันนะราชา, วรท วาทหงษ์, วรินทร์ดา ไชยวงค์เย็น, และ สุดารัตน์ ภาวศุทธิพันธุ์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประมาณผลผลติปาลม์น้ำมันด้วยดัชนีพืชพรรณ ในการรองรับกำลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      วิลาสินี แก้วธำรง, กมลวรรณ เพ็ชรพราว, นววรรณ คงชุ่ม, และ สุจิตรา ก้อนเรณู งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประมาณผลผลติปาลม์น้ำมันด้วยดัชนีพืชพรรณ ในการรองรับกำลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      วิลาสินี แก้วธำรง, กมลวรรณ เพ็ชรพราว, นววรรณ คงชุ่ม, และ สุจิตรา ก้อนเรณู งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การตรวจจับบริเวณอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธีรวัฒน์ ปานช้างไชยสิทธิ์, และ ภาวิณี เกิดผล งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของปาชายเลนกับดัชนีพืชพรรณบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม (2561)
  ปีที่เผยแพร่: 2018 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ธันวา ภุมรินทร์, และ เอกชัย หอกิจเจริญ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  รอยไหม้จากไฟป่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      ภัทร แสงฉาย นครินทร์ เนียมหอม เนตรนภา แซ่ลิ้ม และอิสราภรณ์ ไชยวงศ์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายและการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของรีสอร์ต อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      กนกวัลย์ กล่อมพงษ์ ธนวรรณ ฤทธิ์เดช พรชนก กิตติพจน์พงศ์ และ ภัทรวรรณ สำอางค์ทรง งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  รูปแบบการสัญจรที่ส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะของบุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ธนภัทร หนูจ่าย นวกร นครชัย ปุณยวีร์ เกตุชาญชัย และ อมรพรรณ ศรอากาศ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  ความสัมพันธ์ระหว่างความเพียงพอของแพทย์กับความเป็นเมืองในประเทศไทย (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ปวรปรัชญ์ อิ่มละมัย รัตนมน จุฑารัตนกุล ศุภนิดา สอาดโฉม และสิริวัชร์ กังสวัสดิ์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  เส้นทางการอพยพและวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีน ในย่านเยาวราชและย่านปากน้ำโพ (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ธาวัน อิ่มอุไร ปารเมศ อุปวาณิช อนุชา หอมชะเอม และอภิพล ลิ้มตระกูล งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประมาณผลผลิตลำไยด้วยดัชนีพืชพรรณ จังหวัดพะเยา (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ภาณุวิชญ์ เพียนจันทร์ วิชัย โคนทรงแสน สุธิตา เหล็นเรือง และอชิรญา ยะชัยศรี งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินขีดความสามารถในการรองรับของชายหาดเกาะเสม็ด ด้วยวิธีการประมวลผลภาพ (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      กุลสตรี ผูกพาณิช นันทิชา พูลพาณิชย์ เบญจมาภรณ์ กิจเจา และปุณยนุช ไตรยะถา งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      กฤศ วิพัฒน์ครุฑ ปณพร เดโชธรรมสถิต และรัชกร ยศสมบัติ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินศักยภาพพื้นที่ทางเท้าสำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นเลื่อน ในจังหวัดนนทบุรี (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      นายกรรัฐพล เฮงพาชัยพัชร์ จุฬาลักษณ์ ตอพล บุศรา หาญฟ้าเขียว และปริญญา โคตคำ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของอาคารกับ อุณหภูมิพื้นผิว ในกรุงเทพมหานคร (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      สุวพัชร สุขสำราญ ชนิษฐา อัครวงษ์ ยวิษฐา สุนทรปาน สายทรัพย์ บุญพาสิริสกุล สุชญา มาโนษยวงศ์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่ดินเปรี้ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      สุดารักษ์ วิริยะ และสุภัสสรา นาถ้ำทอง งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปเชิงพื้นที่ของการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขน (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      กิตติ พิมพาภัย ชลธิชา เถยศิริ เมธิณี สุริยะพรหม และอริศรา เสภู่ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  รูปแบบการใช้อาคารผิดประเภทภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ญาสุมินทร์ ศิริประธาน ณรินชญาพร ประดับศิลป์ อรสุฎา นาคเกษม และสุทธิดา ไชยมงคล งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  รูปแบบการเปลี่ยนแปลง และแบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ ของพื้นที่สีเขียว ในเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ธัญวรรณ หนองบัว และภัคจีลา ศรีพูนพันธ์ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประยุกต์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล ในการประเมินระดับค่าความเค็มของดิน ในจังหวัดนครราชสีมา (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      จริญา เกิดโภคา ณัฐชา ศรีบัวงาม พัชรา พานทอง และสรัลชนา ปุจฉาการ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การประเมินผลผลิตอ้อยด้วยข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล ในจังหวัดนครสวรรค์ (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ปรียานันท์ สวนทับทิม ปิยธิดา บุญรัตน์ รัชญา ประพฤติดี และอรุณประภา พลโยธี งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่และเขตการให้บริการของ ร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตกรุงเทพมหานคร (2562)
  ปีที่เผยแพร่: 2019
      ภานุพงศ์ มั่นแน่ และจริยาภรณ์ ศิริปัญโญ งานวิจัยปัญหาพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
  การเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานกับพัฒนาการ ของปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานของชุมชน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐานของปากแม่น้ำเจ้าพระยา และเพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแบบรูปการตั้งถิ่นฐานกับธรณีสัณฐาน โดยศึกษาพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล มีการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และข้อมูลลักษณะโครงข่ายถนน จากกรมโยธาธิการและผังเมือง และการสำรวจภาคสนามโดยตรงประ
  การประเมินศักยภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เขตเทศบาลนครนนทบุรี (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสำรวจภาคสนามโดยตรง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีสถิติเชิงพรรณนา โดยแบ่งช่วงอันตรภาคชั้น จากการใช้ค่าของผลต่างของค่ามากที่สุดและค่าน้อยที่สุดแบ่งอันตราภาคชั้นออกเป็น 3 ชั้น ของทุกตัวชี้วัด และจัดระดับการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ เพื่อหาระดับ
  การใช้ข้อมูลจากแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน เพื่อประเมินมลพิษทางเสียง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดระดับเสียงด้วยแอปพลิเคชันวัดระดับเสียงในมือถือและ เพื่อประเมินระดับมลพิษทางเสียงด้วยหลักการประมาณค่าในช่วง (Interpolation) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยศึกษาพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล 2 วิธีการ คือ คือ การหาแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดใช้วิธีการรวมแบบถ่วงน้ำหนักอย่างง่าย (The Simple Additive Weighting : SAW) และการประมาณค่าระดับความดังของเสียงในเขตจตุจักร ด้วยวิธีการ Inverse Distance Weight (IDW) การวิเคราะ
  แบบรูปชีพลักษณ์เชิงคลื่นของพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ในพื้นที่ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบชีพลักษณ์ของพื้นที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงของต้นข้าวและลักษณะพื้นที่ปลูกข้าว และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบชีพลักษณ์กับลักษณะพื้นที่ของพื้นที่ปลูกข้าว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสำรวจภาคสนามโดยตรง และการดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูล
  การใช้ Mask R-CNN ในการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของชายหาดเกาะล้าน (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับนักท่องเที่ยวในภาพถ่าย (Object Detection) โดยการใช้ Mask R-CNN และเพื่อประเมินความสามารถในการรองรับของชายหาดกับจำนวนนักท่องเที่ยว (Physical Carrying Capacity, PCC) บริเวณชายหาดตาแหวนและชายหาดแสม เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนามโดยตรง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการประมวลผลภาพ โดยเป็นการตรวจจับวัตถุในภาพ (Object Detection) จากโมเดล Mask R-CNN เพื่อนำผลข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นจำนวนนักท่องเที่ยว ณ เวลาจ
  แบบรูปเชิงพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในเขตพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมของผังเมืองรวมสมุทรปราการ (2563)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แบบรูปการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมเป็นสิ่งปลูกสร้าง และวิเคราะห์รูปแบบการรุกล้ำพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมตามข้อกำหนดผังเมืองรวม จังหวัดสมุทรปราการ วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และการสำรวจภาคสนามโดยตรง ประกอบกับการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสามช่วงเวลา ได้แก่ ปี
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่และการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อประเมินระดับการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษาในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการออกแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีข้อ
  การประเมินศักยภาพและพฤติกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับศักยภาพของพื้นที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับการเข้าใช้ประโยชน์ และวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยศึกษาพื้นที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เฉพาะสะพานที่ให้รถยนต์สัญจร จำนวน 12 สะพาน โดยมีพื้นที่การศึกษา 21 พื้นที่ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจภาคสนามโดยตรง การสัมภาษณ์ และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
  แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของร้านชานมไข่มุกบริเวณโดยรอบสถานีจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรรถไฟฟ้า บีทีเอส สายสีเขียว (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะเชิงที่ตั้งของร้านชานมไข่มุกและลักษณะของร้านชานมไข่มุกในแต่ละรูปแบบของร้านชานมไข่มุก โดยศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียวในรัศมี 800 เมตร ได้แก่ สถานีหมอชิต สถานีพญาไท สถานีสยาม และสถานีอโศก วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการรวบรวมข้อมูลจากการลงสำรวจภาคสนามโดยตรง และการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้ว
  "ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาดกับการป้องกันชายฝั่ง กรณีศึกษา ชายหาดแสงจันทร์และชายหาดสุชาดา จังหวัดระยอง (2564) "
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาดจากแนวเส้นชายทะเลและระดับความลึก ศึกษาลักษณะและความยาวของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายหาดกับความยาวของการป้องกันชายฝั่ง โดยศึกษาพื้นที่ชายหาดแสงจันทร์และชายหาดสุชาดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงผสมผสาน มีการรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจเอกสารและดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตา วิเคราะห์
  การคาดการณ์ย่านที่อยู่อาศัยของผู้ที่ก่อคดีความผิดฐานลักทรัพย์ กรณีศึกษา: เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางเขน (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ย่านที่อยู่อาศัยของผู้ที่ก่อคดีความผิดฐานลักทรัพย์ ด้วยเทคนิค Geographic Profiling โดยศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สน.บางเขน วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สน.บางเขน และกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยจะได้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ ข้อมูลฐานความผิด ช่วงวันและเวลาของการก่อคดี ตำแหน่งจุดเกิดคดี ย่านที่อยู่อาศัยจริงของผู้ที่ก่อคดีความผิดฐานลักทรัพย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2555
  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกับข้อมูลค่าความหนาเชิงแสง (AOT) จากดาวเทียม ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและข้อมูลความหนาเชิงแสง (AOT) ที่ได้จากดาวเทียม Terra/Aqua-MODIS และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกับปัจจัยต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา ศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2558 ถึงปี 2562 เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองที่ที่มีความหนาแน่นของประชากร การจราจรที่ติดขัด และการก่อสร้างส่ง
  พฤติกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะและศักยภาพพื้นที่สาธารณะพัฒนาเป็นสนามฟุตบอลในเขตพญาไท (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) พฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะเพื่อกิจกรรมนันทนาการเล่นกีฬาฟุตบอล 2) วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่สาธารณะต่อกิจกรรมนันทนาการเล่นกีฬาฟุตบอลในเขตพญาไท โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจภาคสนามโดยตรง โดยใช้แบบสอบถามและแบบสำรวจ
  การเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานและวิวัฒนาการของทางน้ำโค้งตวัดบริเวณแม่น้ำชี จังหวัดอุบลราชธานี (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางน้ำโค้งตวัดและเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐาน ในช่วงปี พ.ศ. 2533 ปี พ.ศ. 2543 ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2563 และเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทางน้ำโค้งตวัดกับการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานของชุมชนบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของทางน้ำโค้งตวัดที่ชัดเจน โดยศึกษาพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูล 3 วิธีการ คือ การดาวน์โหลดข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมจากอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้
  การเปลี่ยนแปลงของสภาวะความเป็นเมืองในจังหวัดบึงกาฬหลังการยกฐานะเป็นจังหวัด (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาวะความเป็นเมืองในจังหวัดบึงกาฬหลังการยกฐานะเป็นจังหวัดในมิติด้านกายภาพ (สิ่งปกคลุมดิน) และมิติด้านประชากร ด้วยเทคนิคการรับรู้จากระยะไกลและข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยศึกษาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่มีการยกฐานะเป็นจังหวัดในปี พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือก่อนการยกฐานะเป็นจังหวัด 10 ปี (พ.ศ. 2544 - 2554) และหลังการยกฐานะ 9 ปี (พ.ศ. 2554 - 2563) วิธีการวิจัยเป็นวิธีการผสมผสานงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ การรวบรวมข้อมูลมีทั้งหมด 5 วิธี คือ 1) การดา
  การประเมินผลกระทบของผู้ประกอบการอาคารอยู่อาศัยรวม ในสถานการณ์โควิด-19 บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของผู้ประกอบการอาคารอยู่อาศัยรวม ในสถานการณ์โควิด-19 บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรวิจัยคืออาคารอยู่อาศัยรวมและผู้ประกอบการอาคารอยู่อาศัยรวม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 วิธีการ ดังนี้ 1) การสำรวจภาคสนามโดยตรง 2) การทำแบบสอบถาม วิธีวิเคราะห์ข้อมูล มี 2 วิธีการ ดังนี้ 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจภาคสนาม โดยการใช้เทคนิคการถ่วงค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย (Simple Additive Weight: SAW) 2) ข้อมูลเช
  "แบบรูปพฤติกรรมเชิงพื้นที่ของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (2564) "
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แบบรูปพฤติกรรมเชิงพื้นที่ของนักท่องเที่ยวไทยในแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา ซึ่งทำการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสำรวจภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติตารางไขว้ (cross-tabulation) และในส่วนของผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยแยกตามโครงการวิจัยย่อย
  ความเหมาะสมของเทคนิคการตรวจจับแนวชายฝั่ง และการวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่ง กรณีศึกษา หาดบางกะไชย และหาดแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของเทคนิคการตรวจจับแนวชายฝั่งระหว่าง CoastSat และการจำแนกข้อมูลแบบไม่กำกับดูแล (Unsupervised Classification) และวิเคราะห์ลักษณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งด้วย Digital Shoreline Analysis System (DSAS) พื้นที่ศึกษาบริเวณหาดบางกะไชยและหาดแหลมสิงห์ เป็นระยะทางประมาณ 32.4 กิโลเมตร ครอบคลุมตำบลตะกาดเง้า ตำบลบางกะไชย และตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูล 3 วิธีการ คือ ขอความอนุเคราะห์ข้
  ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในดินกับลักษณะทางกายภาพในพื้นที่เกษตรกรรมโดยรอบอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นในดินที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมกับข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม และเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความชื้นในดินกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา โดยศึกษาพื้นที่ในเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ การรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล การสำรวจภาคสนาม และ การดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการ ซ้อนทับข้อมูลประเภทของการใช้ประโยช
  การเปลี่ยนแปลงแบบรูปเชิงพื้นที่ของการเกิดอาชญากรรมประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแบบรูปเชิงพื้นที่ของการเกิดคดีอาชญากรรมประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ก่อนและระหว่างการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยศึกษาพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางเขน วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ การรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการสำรวจภาคสนามโดยตรง และการเก็บข้อมูลประวัติการเกิดเหตุอาชญากรรมประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดยการขออนุเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากการซ้อนทับข้อมูลการวิเคราะห์แบบรูปเชิงพื้นที่ของจุดเกิดคดีอาชญากรรม
  การเปลี่ยนแปลงสิ่งปกคลุมดินในพื้นที่ระดับความรุนแรงของอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรี (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      "งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยจังหวัดปราจีนบุรีจากปัจจัยภูมิประเทศ โดยแบ่งการวิเคราะห์พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีออกเป็น 18 ลุ่มน้ำย่อย และแบ่งพื้นที่ระดับความรุนแรงของอุทกภัยออกเป็น 3 ระดับคือ พื้นที่ระดับความรุนแรงสูง พื้นที่ระดับความรุนแรงปานกลาง พื้นที่ระดับความรุนแรงต่ำ โดยพิจารณาจากปัจจัยทางภูมิประเทศของลุ่มน้ำ 7 ตัวแปร คือ ชนิดดิน (Hydrologic soil) ความลาดชันลุ่มน้ำ (basin slope) ความหนาแน่นของการระบายน้ำ (Drainage density) ความสูงต่ำภูมิป
  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและประเมินความต้องการใช้น้ำทางการเกษตรของพื้นที่ในเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      "งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตชลประทานและเพื่อวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้ำทางการเกษตรของพื้นที่ในเขตชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ใน พ.ศ.2553 พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2561 วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยหาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโ
  การประเมินศักยภาพพื้นที่ในการทำฟาร์มโคนม จังหวัดเพชรบุรี (2564)
  ปีที่เผยแพร่: 2021 กลุ่มวิจัยหลัก: การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
      การเลี้ยงโคนมจัดเป็นอาชีพที่มีรายได้แน่นอน และมีความมั่นคงเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเกษตรกรด้านอื่นๆ แต่การเลี้ยงโคนมโดยเกษตรกรในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงการเลี้ยงเพื่อประกอบอาชีพเสริมเท่านั้น ด้วยการประกอบการทำอาชีพควบคู่กับเกษตรกรด้านอื่นๆ ส่งผลให้บางพื้นที่ไม่สามารถทำฟาร์มโคนมหรือเลี้ยงโคนมได้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในการทำฟาร์มโคนม 2) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการทำฟาร์มโคนม โดยศึกษาพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี วิธีการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (2558)
  ปีที่เผยแพร่: 2015 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์
      สาระน่ารู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900