นิสิตยืม  

  ชื่อ  
  รหัสนิสิต  
  ชั้นปี  
  เลขเครื่อง  
  วันที่ยืม  
  วันกำหนดส่ง  
  วันที่คืน  
  ค่าปรับ  
  ธมนวรรณ เพ็งศรี 
  6210853315 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-09-21 
  2021-10-05 
  0000-00-00 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
   
  2021-09-13 
  2021-09-27 
  0000-00-00 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  สค.2-B0865-FA18-74400010001/001-58  
  2021-09-12 
  2021-09-26 
  0000-00-00 
  0 
  อรอนงค์ อิ่มบุญ 
  6210853731 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2021-09-06 
  2021-09-20 
  2021-09-24 
  800 
  ธมนวรรณ เพ็งศรี 
  6210853315 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-09-03 
  2021-09-17 
  2021-09-18 
  200 
  นายอนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/004-63 12/6/2020 
  2021-08-30 
  2021-09-13 
  2021-09-13 
  0 
  นายอนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/004-63 12/6/2020 
  2021-08-30 
  2021-09-13 
  2021-09-13 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  สค.2-B0865-FA18-74400010001/001-58  
  2021-08-28 
  2021-09-11 
  2021-09-12 
  200 
  อรอนงค์ อิ่มบุญ 
  6210853731 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2021-08-20 
  2021-09-03 
  2021-09-03 
  0 
  ธมนวรรณ เพ็งศรี 
  6210853315 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-08-20 
  2021-09-03 
  2021-09-03 
  0 
  นายอนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/004-63 12/6/2020 
  2021-08-16 
  2021-08-30 
  2021-08-30 
  0 
  ธมนวรรณ เพ็งศรี 
  6210853315 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-08-06 
  2021-08-20 
  2021-08-20 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  สค.2-B0865-FA18-74400010001/001-58  
  2021-08-05 
  2021-08-19 
  2021-08-20 
  200 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/004-63 12/6/2020 
  2021-08-02 
  2021-08-16 
  2021-08-16 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/004-63 12/6/2020 
  2021-08-02 
  2021-08-16 
  2021-08-16 
  0 
  กุสุมาส หนูชู 
  6110802751 
  4 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2021-07-30 
  2021-08-13 
  2021-08-20 
  1400 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  สค.2-B0865-FA18-74400010001/001-58  
  2021-07-22 
  2021-08-05 
  2021-08-05 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
   
  2021-07-19 
  2021-08-02 
  2021-08-02 
  0 
  ธมนวรรณ เพ็งศรี 
  6210853315 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-07-19 
  2021-08-02 
  2021-08-05 
  600 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
   
  2021-07-19 
  2021-08-02 
  2021-08-02 
  0 
  อรอนงค์ อิ่มบุญ 
  6210853731 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/002-63 12/6/2020 
  2021-07-13 
  2021-07-27 
  2021-07-27 
  0 
  ธมนวรรณ 
  6210853315 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/003-63 12/6/2020 
  2021-07-08 
  2021-07-22 
  2021-07-19 
  0 
  ไชยวัฒน์ เอี่ยมจ้อย 
  6210854842 
  3 
  สค.2-B0865-FA18-74400010001/001-58  
  2021-07-08 
  2021-07-22 
  2021-07-22 
  0 
  อนวรรษ ทิวาพัฒน์ 
  6210853706 
  3 
  2-B0865-FA18-74400010001/004-63 12/6/2020 
  2021-07-05 
  2021-07-19 
  2021-07-19 
  0 

 

<<< BACK