ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

Geography Department (Special Program)

รายละเอียด TCAS64
ประกาศ: TCAS3 ยกเลิกการสัมภาษณ์เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กรุณายืนยันสิทธิ์ของท่านในระบบ    รับสมัครเข้าศึกษาต่อ TCAS4 (รอบสุดท้าย ... ก่อนตกขบวน) เริ่มรับสมัคร 3-15 มิถุนายนนี้เท่านั้น

ผู้สนใจเข้าศึกษา

TCAS 64new

เอกสาร Download

แนะนำ Website เอกสาร Download

ระบบยืมคืน PC ภาควิชาภูมิศาสตร์

ระบบยืมคืน PC ภาควิชาภูมิศาสตร์

ปัญหาพิเศษนิสิตชั้นปีที่ 4

เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 4

บุคลากร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

หลักสูตร วท.บ.(ภูมิศาสตร์) ปี 2560

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

กิจกรรม การเรียนรู้ และข่าวสาร

กิจกรรม การเรียนรู้และทัศนคติของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

ติดต่อ

line Add Line

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Contact us

โครงการพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-5613480

web counter