ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

Geography Department (Special Program)

นิสิตใหม่ 65
นิสิตพบที่ปรึกษา Onsite ชั้นปีที่ 1: 13:00-14:30 น. ชั้นปีที่ 2-4: 15:00-16:30 น. เสื้อผ้าหน้าผม เตรียมให้พร้อม แล้วพบกัน ันนะคะ :-)

ผู้สนใจเข้าศึกษา

TCAS 65new

เอกสาร Download

แนะนำ Website เอกสาร Download

ระบบยืมคืน PC ภาควิชาภูมิศาสตร์

ระบบยืมคืน PC ภาควิชาภูมิศาสตร์

วิจัย-ปัญหาพิเศษ (นิสิตชั้นปีที่ 4)

วิจัย-ปัญหาพิเศษ (นิสิตชั้นปีที่ 4) การเข้าพบที่ปรึกษา

บุคลากร

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

หลักสูตร วท.บ.(ภูมิศาสตร์) ปี 2560

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ ปี 2560

กิจกรรม การเรียนรู้ และข่าวสาร

กิจกรรม การเรียนรู้และทัศนคติของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

มาพูดคุยกับพี่ภูมิน้องจีได้นะ :-)

line Add Line

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Contact us

โครงการพิเศษ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-5613480

web counter