ภาพกิจกรรม

หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรฉบับปรับปรุง ปี 2555 ได้รับโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากนายกสภามหาวิายาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รางวัลคุณภาพ ประเภทรางวัลพิเศษ ผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 “หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2558“

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลคุณภาพ ผลงานดีเด่นระดับหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561


box/gallery/picture/20/S__5373971.jpg
box/gallery/picture/20/S__5373969.jpg
box/gallery/picture/20/S__5758982.jpg
box/gallery/picture/20/S__5373972.jpg
box/gallery/picture/20/S__5758980.jpg
box/gallery/picture/20/S__5758985.jpg
box/gallery/picture/20/S__5758984.jpg
box/gallery/picture/20/S__5758981.jpg
box/gallery/picture/20/S__5758978.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 9 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900