ภาพกิจกรรม

ค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคกลาง เข้าค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ภายใต้โครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้แทนศูนย์ สอวน.วิชาภูมิศาสตร์ภาคกลางตอนบน


box/gallery/picture/19/igeo.jpg

   จำนวนรูปภาพทั้งหมด 1 รูปภาพ

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900