ภาพกิจกรรม
a
a
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2558
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQR) ประจำปีการศึกษา 2558
ค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
ค่ายอบรมความรู้ทางภูมิศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
สัมมนาวิชาปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
สัมมนาวิชาปัญหาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สัมนาสัญจรภาควิชาภูมิศาสตร์ @Evason
สัมนาสัญจรภาควิชาภูมิศาสตร์ @Evason
ปัจฉิมภาควิชาภูมิศาสตร์ GEOG#41
ปัจฉิมภาควิชาภูมิศาสตร์ GEOG#41
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC)
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Remote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC)
บรรยายในหัวข้อ การสำรวจระยะไกลด้วยระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) สำหรับภัยพิบัติ
บรรยายในหัวข้อ การสำรวจระยะไกลด้วยระบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) สำหรับภัยพิบัติ
งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
งานประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Copyright © 2016 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900